Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
789clubvn
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 1
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 2
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 3
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 4
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 5
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 6
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 7
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 8
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 9
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 10
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 11
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 12
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 13
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 14
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 15
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 16
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 17
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 18
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 19
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 20
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 21
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 22
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 23
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 24
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 25
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 26
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 27
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 28
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 29
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 30
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 31
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 32
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 33
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 34
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 35
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 36
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 37
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 38
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 39
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 40
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 41
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 42
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 43
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 44
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 45
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 46
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 47
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 48
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 49
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 50
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 51
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 52
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 53
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 54
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 55
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 56
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 57
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 58
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 59
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 60
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 61
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 62
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 63
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 64
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 65
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 66
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 67
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 68
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 69
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 70
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 71
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 72
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 73
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 74
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 75
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 76
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 77
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 78
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 79
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 80
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 81
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 82
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 83
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 84
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 85
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 86
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 87
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 88
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 89
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 90
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 91
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 92
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 93
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 94
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 95
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 96
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 97
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 98
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 99
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 100
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 101
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 102
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 103
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 104
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 105
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 106
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 107
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 108
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 109
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 110
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 111
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 112
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 113
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 114
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 115
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 116
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 117
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 118
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 119
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 120
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 121
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 122
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 123
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 124
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 125
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 126
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 127
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 128
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 129
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 130
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 131
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 132
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 133
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 134
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 135
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 136
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 137
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 138
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 139
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 140
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 141
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 142
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 143
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 144
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 145
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 146
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 147
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 148
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 149
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 150
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 151
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 152
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 153
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 154
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 155
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 156
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 157
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 158
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 159
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 160
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 161
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 162
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 163
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 164
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 165
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 166
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 167
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 168
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 169
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 170
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 171
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 172
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 173
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 174
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 175
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 176
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 177
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 178
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 179
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 180
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 181
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 182
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 183
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 184
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 185
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 186
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 187
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 188
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 189
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 190
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 191
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 192
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 193
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 194
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 195
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 196
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 197
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 198
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 199
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 200
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 201
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 202
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 203
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 204
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 205
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 206
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 207
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 208
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 209
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 210
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 211
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 212
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 213
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 214
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 215
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 216
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 217
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 218
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 219
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 220
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 221
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 222
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 223
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 224
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 225
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 226
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 227
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 228
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 229
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 230
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 231
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 232
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 233
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 234
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 235
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 236
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 237
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 238
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 239
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 240
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 241
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 242
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 243
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 244
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 245
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 246
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 247
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 248
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 249
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 250
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 251
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 252
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 253
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 254
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 255
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 256
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 257
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 258
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 259
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 260
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 261
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 262
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 263
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 264
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 265
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 266
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 267
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 268
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 269
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 270
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 271
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 272
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 273
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 274
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 275
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 276
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 277
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 278
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 279
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 280
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 15 - Trang 281
Bình luận không được tính để tăng cấp độ
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
  • Tất cả
  • Bình luận chap
Mới nhất
no harem
no harem Cấp 4
Nhưng nói gì nói, chị tóc vàng làm vậy từ đầu cũng là có lý, tại vì na9 trước khi bị nhập hồn thì phế thật mà :))
Aries Fhann
Aries Fhann Cấp 4
no haremnhưng dù gì thì bả cũng làm vậy khi chưa gặp main ngoài đời mà chỉ nghe tin đồn nên bả có đúng cũng có sai
Anya Đại Đế
Anya Đại Đế Cấp 5
Aries FhannMỏ đàn bà tin lời đồn thiên hạ thì có gì lạ đâu ôg, nhất là loại tiểu ko gặp ai chỉ ru rú trog nhà thì mấy tin đồn là đáng tin nhất, cái ngu ở đây là thag main là dc trọng sinh :v
Hay Quạo
Hay Quạo Cấp 4
Cóa ai tốt bụng giải thích cho tui hiểu mana vs ki là sao ko r sao main chỉ dùng mana để luyện tập mà ko dùng ki z
Đầu Nã
Đầu Nã Cấp 4
Hay QuạoỜ mana với cứ hiểu như hai cái là 1 đi
Đầu Nã
Đầu Nã Cấp 4
Đầu NãMana với ki
Trà Hạ Ly
Trà Hạ Ly Cấp 4
Hay QuạoMana với ki nó là 1 thôi bạn  . Nhưng 2 thời đại khác nhau nên cách sử dụng nó khác  nhau thôi
oh no
oh no Cấp 4
Hay Quạomana là sức mạnh từ bên trong cơ thể mới có còn ki là hấp thụ từ bên ngoài vào đan điền ( nội tâm ) toả ra cơ thể giúp mạnh hơn những người khác ( theo tui là v ) emo
Thanh Minh
Thanh Minh Cấp 4
Hay QuạoÔng đọc lại chap nó bế quan tu luyện đi :V
Đỗ huy Phụng
Đỗ huy Phụng Cấp 4
Hay QuạoTheo những bộ chuyện khác tui đọc thì mana nó như là năng lượng tích trữ trong cơ thể hết thì ko dùng được skill các kiểu
Còn ki là 1 cái để cảm nhận hướng chuyển động của người khác là các giác quan của cơ thể sinh ra
(tui chưa đọc bộ này 2 cái kia là định nghĩa của bộ cỏ 5 la)
Phan Thiếu
Phan Thiếu Cấp 4
Hay QuạoKi là khí của người luyện tập để cơ thể vượt qua người thường có thể nói là ngoại công. Còn mana là để dùng phép thuật. Hết :))
Nguyễn Hù
Nguyễn Hù Cấp 4
Hay Quạoki của tg cũ giống mana của tg ms thế nên nó luyện mana cx như luyện ki thôi
óc chó thông thái
óc chó thông thái Cấp 4
Hay QuạoKi là tên gọi khác của mana trong murim 
Còn mana là tên gọi khác của ki trong fatasy . Hiện tại mani đang ở trong thế giới fantasy nên dùng từ mana để phù hợp hơn với lại nếu đọc kĩ lại ở phần đầu thì sẽ đễ hểu hơn và ki mạnh hơn mana
óc chó thông thái
óc chó thông thái Cấp 4
óc chó thông thái Ok nhá :)))
Bird ZeroN
Bird ZeroN Cấp 4
Hay QuạoĐể nói thì ki với mana đều là một dạng năng lượng nhưng ở hai thế giới khác nhau thì nguồn năng lượng, cách sử dụng và vận hành là khác nhau.
Noname
Noname Cấp 4
Hay QuạoMana với ki là một nhưng nơi chứa khác nhau, mana thường đựng ở tim còn ki ở đan điền( giữa bụng) ki dễ trau dồi hơn mana nên thg main dùng mana ở thế giới này giống dùng ki ở tg nó nên nó mạnh vl:))))
k kkk
k kkk Cấp 4
Hay Quạodễ hiểu nè
ki có bậc năng lượng cao gấp nhìu lần so vs mana nhưng nó thô và tàn bạo hơn nhìu so vs mana
quá trình dung hợp ki gây đau đớn gấp trăm ngàn lần so vs mana ( đọc mấy cái truyện tu tiên thì hiểu)
ki ko đc sản sinh nhìu ở trong tự nhiên mà phải tự tích lũy 

mana có bậc năng lượng trung bình nhưng khi hấp thu lại ko gây đau đớn như dung hợp ki
vì mana nó đc sản sinh tự nhiên và có thể lấy từ môi trường sài 

và câu cuối là cái thế giới đó mana thay thế ki nên ổng ko sài ki đc
syud
syud Cấp 4
Hay Quạonó quen thuộc với ki rồi nên nó dành nhiều thời gian để luyện tập mana hơn mà nó vẫn dùng
ki mà
Vũ Â
Vũ Â Cấp 4
Hay QuạoTheo tui biết mana là năng lượng tự nhiêu được thức tỉnh ngẫu nhiên của mỗi người 
Chơi liên quân hoặc liên minh bạn sẽ hiểu cách hoạt động của mana vd dùng skill á skill cấp cao sẽ tồn mana nhiều hơn
 Kirigada Issishuto
Kirigada Issishuto Cấp 4
Hay QuạoMana vs ki là 1 đó khác thế giới nên tên gọi khác nhau, lý do mà main ko luyện ki tại vì thế giới cũ của main (ki) hay mana bị gì đó nên ngta phát luyện ki mới sài đc còn mana ở thế giới này nó sạch hay hơn hay gì đó nên main luyện mana luôn :v
TạcThiê
TạcThiê Cấp 4
Hay QuạoLúc main còn là thiên quỷ thì thế giới của main dùng ki, còn ở đây dùng mana
Vũ Â
Vũ Â Cấp 4
Hay QuạoCòn ki cx giống như zay lun 
Ki=> Ura=>nội lực dành cho những người ko có mana 
Ki =>> nội năng 
Nội lực thì nó có thực ngoài đời nha phương pháp luyện nội lực khá mơ hồ vì thất truyền đã lâu
P
P Cấp 4
Hay QuạoCho dễ hiểu thì mana ở bộ này thường được mượn từ bên ngoài để sử dụng còn ki trong bộ này là năng lượng tích trữ bên trong cơ thể còn main dùng dùng phương pháp luyện tập ki của kiếp trước để hiểu bản chất của mana và làm nó giống vs ki của kiếp trước để luyện tập. Tôi nghĩ vậy :)))emo
Tu
Tu Cấp 4
Hay QuạoHọc tập cái mới thôi
Hiểu đơn giản thì mana là năng lượng dồi dào và sẵn có nhưng nội lực ko mạnh
Ki thì tích lũy lâu dài theo thời gian và linh hoạt sử dụng cùng nội lực mạnh hơn
Main nó dùng được cả 2 đấy
Đức Phạm
Đức Phạm Cấp 4
Hay QuạoỞ thế giới này ko tích tụ được Ki, thay vào đó nó vận hành theo aura-mana
Leonas Neo
Leonas Neo Cấp 3
Hay QuạoKi có thể hiểu là nội lực,là năng nằm bên trong cơ thể. Mana là năng lương hấp thụ từ bên ngoài vào chuyển hóa thành năng lượng bên trong cơ thể. 1 cái là từ trong phát ra, 1 cái là ngoài hít vào. Vì thế giới của Main ko có mana nên mới luyện ki để làm năng lượng, còn thế giới này hít phát cũng có mana (chuyển thành năng lượng) thì cần gì phải cày ki nữa.
vu hung
vu hung Cấp 4
Hay QuạoMana là để sử dụng phép, còn ki kiểu như nội công ấy. Mana tuần hoàn quanh người còn ki thì ở đan điền. Theo như hiểu biết của mk là thế ko biết đúng ko
the sinner of greed
the sinner of greed Cấp 4
Hay QuạoMana là thứ chúng ta hấp thụ bên ngoài nên nó có thể ảnh hưởng lớn đến những thứ  liên quan đến bên ngoài và đồng thời chuyển hoá chúng  ví dụ như thần chú hay phép hồi phục ki là thứ lõi sức mạnh mà có bên trong mỗi người nó ảnh hưởng chủ nhân kiểu như mấy phép  cường hoá nhưng ở một đẳng cấp mới vậy ấy  lý do mà ta toàn thấy main tập mana là vì nó vốn là thiên quỷ rồi  nên nó có thể tập ki với độ hiệu quả cao hơn tập mana hơn nữa ki thế giới này ko ai hiểu về nó cả nên sẽ là bài ẩn cái cấp của main tầm hiểu biết của mình về mana và ki hơi hạn hẹp xíu nên có gì sai tự sửa nhá
LC susi
LC susi Cấp 4
Hay Quạomana với ki hoặc charka bạn xem những bộ kiểu Dragon ball hay naruto hay những bộ anime khác chúng là những năng lượng tự nhiên có trên hành tinh bạn đang sống chúng chỉ khác nhau về 1 số đặc điểm nhất định dựa trên đặc điểm của hành tinh đó 
lý do main không dùng ki vì trên hành tinh main bị xuyên không không có ki mà thay vào đó là mana nên main bắt buộc phải dùng mana thôi
Hay Quạo
Hay Quạo Cấp 4
LC susiÀ thì ra là thế ko hiểu r
Zettai
Zettai Cấp 4
Hay QuạoMana thì cũng như ki thôi nhưng theo giải thích main mana nư năng lượng sống ấy có thể dùng để tăng thể chất tạo ra nhiều thứ kì diệu hoặc như linh khí của tu tiên nhưng yếu hơn nhiều mana nó tràn đầy khắp nơi với lại mana nó diệu hiền hơn dễ di chuyển nên hay dc bọn ở thế giới này dùng khá là yếu bọn nào mà lên đại pháp sư hay lục tinh hiệp sĩ thì khá là thiên tài còn ki của main thì ở murin nó cũng như mana cũng là 1 dạng năng lượng sống nhưng nó mạnh hơn mana và yếu hơn linh khí nhiều về ki nó ở murin rất ít nên bọn ở đó dùng cách lọc sạch ki và tích ở cơ thể đọc murin sẽ hiểu cơ chế ấy hơn và vì khan hiếm nên dùng rất có quy cách nói chung là bt cách dùng đúng nên nó mạnh hơn mana nhiều còn main thì khi ở đây nó dùng cách tập hợp ki như ở murin thì ko dc nó chỉ hiểu cách vận dụng mana qua thằng hiệp sĩ rồi cải tiến lại phương pháp dùng ki thành mana nó hiện tại nó dùng mana nhưng cách luyện của nó là như murin nhưng lại theo hướng của mana
Zettai
Zettai Cấp 4
Hay QuạoNư ( sửa lại là như )
Khang Tran
Khang Tran Cấp 4
Hay QuạoKi là khí là nội công, bên thế giới này chỉ có mana
Lam Hoá
Lam Hoá Cấp 4
Rồi rồi tới công chuyện rồi emo
Đọc Cho Vui
Đọc Cho Vui Cấp 3
Drop r hả mấy bro
Tiamat Kagu
Tiamat Kagu Cấp 4
Đâu vẫn ra 7 ngày 1 chap mà
Người Trên Vạn Cấp Xưng Bá Nettruyen
Người Trên Vạn Cấp Xưng Bá Nettruyen Cấp 4
Ngu.......
Florentino 0/30
Florentino 0/30 Cấp 4
Uiuiuiui vãi tht
Phạm Hưng
Phạm HÆ°ng Cấp 3
Truyện này không hay lắm ;))
kpa sawat
kpa sawat Cấp 4
thôi đến đây tôi bt kết cục của nhà baron ra sao rồi:)))
Tee Tee
Tee Tee Cấp 3
Chà, tiếc cho nhà Lawrence thật đấy
I vy
I vy Cấp 3
Từ tóc đen chuyển sang tóc trắng..
Ra Widow
Ra Widow Cấp 3
Đây là biểu hiện cho việc main về sau cực bá
Dép Lào
Dép Lào Cấp 3
Kinh nghiệm đọc hentai 20 năm thì những đứa tóc trắng đều bá cả emo
Jay Jo
Jay Jo Cấp 3
màu tóc maiin đổi nhìn ngầu vcl emo
. cuocbigbrain
. cuocbigbrain Cấp 3
sống một cuộc đời mà mình cảm thấy thỏa mãn, hmmmm ngoài đời cực kì ít người làm được đấy mà main sắp làm được lần 2 ((:
Lâm Phàm
Lâm Phàm Cấp 1
Ngực to k não;))
Tùy Duyên
Tùy Duyên Cấp 1
Ngồi im 1 chỗ trong 1 tuần, gân cốt nổi lên, máu thì trào ra, song từ 1 thằng gầy lên 6 múi, tóc cũng hoá trắng. Tu tiên ảo thật
Vũ Kevin
Vũ Kevin Cấp 1
ảo thật đấyemo
Pé đèo
Pé đèo Cấp 1
Bởi tại nó có cái chiêu tẩy tạp chất đó từ trong ra ngoài :v
...
... Cấp 1
cái hoá lên tóc trắng hình như là nó bỏ hết tạp chất ấy
cà khịa
cà khịa Cấp 1
Tu luyện chứ murim làm éo j có tu tiên
Sengo Chun
Sengo Chun Cấp 1
ảo ma canada
Minh Bi
Minh Bi Cấp 1
sao t muốn chém m quá xin cái địa chỉ t
Long Hồ
Long Hồ Cấp 1
thuật tu luyện mana của mấy thằng thiên ma murim nó thế
Pham Tuân
Pham Tuân Cấp 1
Cái này có nhiều tên
Như thay da đổi thịt
Thay gân đổi cốt
Tẩy sương phạt tủy
Ép hết tạp chất trong cơ thể ra ngoài
Mà quá trình này vô cùng đau đớn
Như hàng trăm cây kim hay hàng ngàn con bọ cắn
Ý trí o vững là mất mạng ngay
Địt cụ thằng ngu Đi đọc tên tao
Địt cụ thằng ngu Đi đọc tên tao Cấp 1
Nào đừng có nói với tao lại võ mồm nhé chém giết cho sướng chứ ngồi xạo lol thì nhạt vãi lol
chuyên bắt chó sủa bậy  ăn cứt bừa bãi
chuyên bắt chó sủa bậy ăn cứt bừa bãi Cấp 1
:)) làm màu tý chứ đánh đấm quài ngay cả thần cũng ngán
Tạc thiên bang_ Hàm hương
Tạc thiên bang_ Hàm hương Cấp 1
Thế thì qua truyện dành cho người câm mà đọc
Nguyễn Thông
Nguyễn Thông Cấp 1
Xin truyện main có suy nghỉ như vậy ( ko võ mồm)