Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
789clubvn
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 31 - Trang 1
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 31 - Trang 2
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 31 - Trang 3
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 31 - Trang 4
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 31 - Trang 5
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 31 - Trang 6
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 31 - Trang 7
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 31 - Trang 8
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 31 - Trang 9
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 31 - Trang 10
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 31 - Trang 11
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 31 - Trang 12
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 31 - Trang 13
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 31 - Trang 14
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 31 - Trang 15
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 31 - Trang 16
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 31 - Trang 17
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 31 - Trang 18
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 31 - Trang 19
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 31 - Trang 20
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 31 - Trang 21
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 31 - Trang 22
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 31 - Trang 23
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 31 - Trang 24
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 31 - Trang 25
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 31 - Trang 26
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 31 - Trang 27
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 31 - Trang 28
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 31 - Trang 29
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 31 - Trang 30
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 31 - Trang 31
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 31 - Trang 32
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 31 - Trang 33
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 31 - Trang 34
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 31 - Trang 35
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 31 - Trang 36
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 31 - Trang 37
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 31 - Trang 38
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 31 - Trang 39
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 31 - Trang 40
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 31 - Trang 41
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 31 - Trang 42
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 31 - Trang 43
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 31 - Trang 44
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 31 - Trang 45
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 31 - Trang 46
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 31 - Trang 47
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 31 - Trang 48
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 31 - Trang 49
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 31 - Trang 50
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 31 - Trang 51
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 31 - Trang 52
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 31 - Trang 53
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 31 - Trang 54
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 31 - Trang 55
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 31 - Trang 56
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 31 - Trang 57
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 31 - Trang 58
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 31 - Trang 59
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 31 - Trang 60
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 31 - Trang 61
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 31 - Trang 62
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 31 - Trang 63
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 31 - Trang 64
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 31 - Trang 65
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 31 - Trang 66
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 31 - Trang 67
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 31 - Trang 68
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 31 - Trang 69
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 31 - Trang 70
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 31 - Trang 71
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 31 - Trang 72
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 31 - Trang 73
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 31 - Trang 74
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 31 - Trang 75
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 31 - Trang 76
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 31 - Trang 77
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 31 - Trang 78
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 31 - Trang 79
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 31 - Trang 80
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 31 - Trang 81
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 31 - Trang 82
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 31 - Trang 83
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 31 - Trang 84
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 31 - Trang 85
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 31 - Trang 86
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 31 - Trang 87
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 31 - Trang 88
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 31 - Trang 89
Thiên Quỷ Chẳng Sống Nổi Cuộc Đời Bình Thường chap 31 - Trang 90
Bình luận không được tính để tăng cấp độ
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
  • Tất cả
  • Bình luận chap
Mới nhất
Tần Thiê
Tần Thiê Cấp 4
Ai bik cho mik hỏi cái bộ này có nữ9 k
GUNDAM
GUNDAM Cấp 4
Tần Thiêđoán chừng là tóc vàng ấy
Sksjsn
Sksjsn Cấp 5
Đóng thành cố thủ mà dân đói khát còn quý tộc ăn no thì không khéo có nổi loạn. Lúc đó cái thành còn cái nịt
g
g Cấp 4
Sksjsncó 1 cách đơn giản vlin là đi đầu hàng và quy phục gia tộc của anh main cái lần kết hôn là để cầu quan hệ ngang hàng còn cái này là cúi đầu làm thuộc hạ nhưng còn tốt hơn là thành nát
Ij
Ij Cấp 5
gĐóng thành mà nội loạn cũng toang,  mà may có main giúp nên chắc ko sao r
KaTo Nguyễn
KaTo Nguyễn Cấp 4
Quả kiếm trông được phết...
Cắt Moi Đại Lã
Cắt Moi Đại Lã Cấp 4
KaTo Nguyễnmếu khác j cái trg roblox:v
Máy Dập Cổ Đại Zeus
Máy Dập Cổ Đại Zeus Cấp 4
Kế sách này là tốt nhất hiện tại rồi nếu muốn bảo toàn lợi ích của bản thân
Mấy ông bảo nên trả đất đễ dừng chiến tranh là sai rồi vì chỉ còn một vùng lãnh thổ nhỏ,không ai đầu quân,lương thực,tài nguyên giảm,mấy ông ko biết hậu quả của việc quý tộc giáng xuống thường dân đâu,còn ko thì là mồi ngon cho bọn quý tộc khác
Lương thực tích trữ đủ để nuôi dân đến mùa đông,nhưng lại giống như nạn đói,kẻ thiệt vẫn là người 
Việc thủ được thành hay ko là 50/50,vẫn đáng để cược
Nói chung bọn mượn tiền ko trả thì nên chấp nhận hậu quả đi
Spoil nha
Spoil nha Cấp 4
Máy Dập Cổ Đại Zeusavatar chất đấy bro:)))
Mạc Nhẫn
Mạc Nhẫn Cấp 3
Nào có chap mới
id Rick
id Rick Cấp 4
Alô..........
KinG L H I N
KinG L H I N Cấp 4
Mười mấy cái đầu trải đời chỉ để trưngemo
Mới đọc chap one
Mới đọc chap one Cấp 3
Ai đọc truyện chữ cho hỏi tóc vàng về sau ntn v
Thien Xu
Thien Xu Cấp 4
Nào nào ra nhnh chap mới nào để t còn đọc nữa bão chap đê
Lục Thời Cẩn
Lục Thời Cẩn Cấp 4
Bé này làm phản diện đi đc k?
Nam Đế
Nam Đế Cấp 4
Lục Thời CẩnTheo tình tiết truyện này sau này nó thành con điếm đi lợi dụng các thế lực khác rồi đâm sau lưng main là đây
A Q
A Q Cấp 4
Nam Đế4` luôn rồi
Lonely Nature
Lonely Nature Cấp 4
Nào hoả long, nào mộc ưng quyết tâm bảo vệ non sông =))
Sou
Sou Cấp 3
Có chuyện chữ ko vậy mn. Có thì cho tui xin tên vs
Mai Nam
Mai Nam Cấp 4
Souhttps://www.readlightnovel.me/the-heavenly-demon-cant-live-a-normal-life
Pham Bao
Pham Bao Cấp 4
emo
K
K Cấp 4
emo
Lưu Dương Minh
Lưu Dương Minh Cấp 4
Trứng mà đòi khôn hơn vịt, =)) tôi thề là tôi đéo biết bọn tóc vàng cai quản lãnh thổ vì tham vọng hay vì dân, mà cái kế hoạch đép để dân chúng có đường sống , 1 chút suy nghĩ cho họ cũng méo thấy
K
K Cấp 4
Lưu Dương MinhThế giả dụ m sắp chết, m đc quyết định người chết giữa 10 người xa lạ ko quen biết và m m chọn cái gì
HHLL
HHLL Cấp 4
K nghe ô nói như dở hơi í ép dân vào con đường sống khổ thủ thành chỉ vì ko trả đủ nợ thề trong lúc thủ thành bọn quý tộc thì đc ăn ngon mặc sướng còn dân thì đói rét lính địch vô thành lúc nào ko hay ngủ cũng ko ngon í
Joyse Acacia
Joyse Acacia Cấp 4
K :)) nếu là t thì có 10 người đương nhiên chọn t rồi,còn đây thì cả một lãnh thổ cơ màemo
K
K Cấp 4
Joyse AcaciaThì 10000 và gia đình mày?
K
K Cấp 4
HHLLThế giờ m chọn m chêtd hay cho 1 đống công cụ chết
Joyse Acacia
Joyse Acacia Cấp 4
KGia đình t:)) nếu đính đến gđ thì có 100.000 người thì t vẫn chọn gia đìnhemo
Yandere Harem
Yandere Harem Cấp 4
KVl ông này t nghĩ ,ng ta làm lãnh đạo để nghĩ vì dân hy sinh vì dân ông lại nghĩ bọn nó nên ích kỉ nên nghĩ cho mk thế tại sao đéo nghỉ mẹ lm lãnh đạo đi làm làm lol gì để h vì bọn nó
Yandere Harem
Yandere Harem Cấp 4
Yandere HaremLàm mẹ quý tộc sống 1 mk 1 nơi đéo cần ai khác đéo cần mời dân vào lãnh thổ của mk làm gì sống mẹ 1 mk
Lonely Nature
Lonely Nature Cấp 4
Yandere HaremRất tiếc quý tộc chứ không phải vua. Cái bọn nó ưu tiên vẫn chính là bọn nó. Bọn quý tộc bị thất sủng chả khác gì bị treo vàng trên cổ, ai cũng muốn săn nên có muốn hay không thì đứa quý tộc như nó nói mấy câu như vậy đều là hợp lý. Còn cái vụ làm nhà giàu ở một mình thì chỉ được gọi là phú hào nhá, đã là quý tộc mà không quản đất thì sao giữ tước? Có tìm hiểu về chính trị với lịch sử châu âu không vậy?
Lonely Nature
Lonely Nature Cấp 4
HHLLThứ nhất đây vẫn còn giai đoạn phong kiến nên thằng nào chức cao thằng đó có quyền, trước thời gian chiến tranh dân nó ôm gia sản chuyển qua lãnh địa khác vẫn được không ai cản, nếu nó quyết tâm báu víu thì tự chịu. Thứ 2 cách thức quý tộc châu âu lúc xưa tranh đấu giống hệt mấy phòng ban công ty đấu đá, đã ăn của người khác thì lúc người ta sa cơ lỡ vận thì đừng hòng trốn. Lính nó đã ăn lương của lãnh chúa thì cũng phải tử thủ, nói như ông thì đáng ra nhiều nước trên thế giới phải ngậm mồm để mấy thằng bẫy nợ nó vào nó chiếm đất mình chứ sao lại cố phản kháng làm gì? Suy nghĩ cho rộng ra về mặt chính trị hộ, thằng K nó nói thiếu không có nghĩa là nó nói sai
Yandere Harem
Yandere Harem Cấp 4
Lonely NatureOke b iu nhéemo
Nam Đế
Nam Đế Cấp 4
Lưu Dương MinhThời phong kiến dân chỉ là nô lệ thui con người chỉ là công cụ kiếm tiền bản thân với dòng họ là tất cả.ko phải tự nhiên main từ thằng khờ đc iu mến đâu vì main bảo vệ lính của mình đấy